Edellinen Luomu kasvoi ja halpeni Tanskassa
Seuraava Pieni luomutietovisa
Uutiset

Luomuala odottaa maltillista kasvua

Jaa:

Luomualan toimijat uskovat luomutuotannon ja -kysynnän kasvun jatkuvan maltillisena. Kasvun suurimpana esteenä nähdään kuluttajien maksuhaluttomuus, toiseksi suurin este on luomubyrokratian vaativuus.

Pro Luomu ry:n teettämän barometrin mukaan yli kaksi kolmasosaa luomualan toimijoista arvioi Suomen luomumarkkinoiden olevan yhä kasvu-uralla. Neljäsosa barometrin vastaajista arvioi jopa, että luomun myynti kaksinkertaistuu nykyisestä vuoteen 2020 mennessä.

Barometrin mukaan luomualan toimijoiden odotukset oman luomutuotantonsa tai -myyntinsä kasvulle ovat nyt hieman alemmat kuin kaksi vuotta aiemmin. Yleisimmin kasvuun uskotaan kaupan alalla ja ammattikeittiöissä. Elintarviketeollisuudessa kasvuodotukset ovat maltillisemmat, mutta osa yrityksistä odottaa luomumyyntinsä kuitenkin kasvavan seuraavien kahden vuoden aikana selvästi enemmän kuin viime vuonna.

Taloustutkimus Oy:n huhti-toukokuussa toteuttamaan barometriin vastasi yhteensä 400 luomualalla työskentelevää henkilöä. Heistä lähes puolet on luomutuottajia, ja loput edustavat elintarviketeollisuutta, kauppaa ja ammattikeittiöitä sekä tutkimusta ja muita luomun kehittäjätahoja. Luomun ketjubarometrin rahoitti maa- ja metsätalousministeriö.

Usko luomun tulevaisuuteen sitouttaa alaa

Luomuala arvioi, että sitoutuneimpia luomun pitkäjänteiseen kehittämiseen ovat luomutuottajat. Heitä sitouttaa erityisesti usko luomun hyötyihin – hehän näkevät luomun ja tavanomaisen tuotannon erot konkreettisesti omassa työssään.

Myös luomua myyvien erikoismyymälöiden ja pienvalmistajien sitoutuneisuus luomuun on alan mielestä hyvällä tasolla. Sen sijaan poliittisten päättäjien sitoutuneisuuteen luomuala ei luota.

Koko luomualaa sitouttavia tekijöitä ovat usko luomutuotannon ja -tuotteiden menekin kasvuun sekä ammattiylpeyden kokeminen luomuketjun jäseninä.

Kahden vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna luomualan sitoutuneisuudessa on pientä laskua, mikä voi johtua heikosta yleisestä taloustilanteesta. Alkutuotannossa sitoutuneisuuden väheneminen voi kertoa väsymisestä byrokratian vaatimuksiin.

Hyvän pohjan luomun kasvulle luo se, että alan toimijat luottavat toisiinsa yhteistyökumppaneina. Tämä näkyy myös siinä, että luomun parissa työskentelevät ihmiset ja yritykset koetaan ammattitaitoisiksi ja osaaviksi. Etenkin kaupan ja teollisuuden edustajien mielestä luomusta on tullut aiempaa ammattimaisempaa ja nykyaikaista. Heistä yhä harvempi mieltää luomun pienimuotoiseksi toiminnaksi.

Hinta nähdään kasvun suurimmaksi esteeksi

Luomun kasvun suurimpana esteenä koko ala pitää kuluttajien haluttomuutta maksaa luomutuotteista tavanomaista korkeampaa hintaa. Tätä piti merkittävänä esteenä lähes kaksi kolmasosaa barometriin vastanneista.

Kaikkien alan toimijoiden mielestä ensisijainen ratkaisu ongelmaan on luomun ja tavanomaisten tuotteiden hintaeron kaventaminen, mutta keinoista ei olla yhtä mieltä. Kukaan toimijoista ei ole valmis tinkimään vain omista katteistaan, joten pitkäjänteisempiä keinoja ovat yhteistyön tiivistäminen, tehokkuuden lisääminen ja byrokratian vähentäminen.

Kuluttajien maksuhalukkuuden lisäämiseksi ala kaipaa myös enemmän näkyvyyttä luomulle, luomun hyötyjen konkretisoimista kuluttajille sekä luomun tehokasta brändäystä ja markkinointia. Luomuala itse pitää luomun imagon ytimenä vastuullisuutta: huolenpitoa eläinten, ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnista sekä ruoan terveellisyydestä.

Byrokratia uuvuttaa etenkin tuottajia

Toiseksi suurimpana luomun kasvun esteenä pidetään luomu- ja elintarvikevalvonnan byrokratiaa. Tätä mieltä ovat etenkin byrokratian vaatimuksiin uupuneet luomutuottajat.

Ala toivoo, että luomubyrokratiaa karsittaisiin ja luomuehtojen tulkintaa yhdenmukaistettaisiin koko maassa. Luomuvalvonnalta ja -hallinnolta elinkeino peräänkuuluttaa opastavaa ja neuvovaa asennetta.

Luomun ketjubarometri 2015

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila, Pro Luomu ry, puh. 040 581 9252

Aiheeseen liittyvää