Luomuhankkeet

Tältä sivulta löydät Suomen luomuhankkeet. Puuttuuko oma hankkeesi listasta? Lisää se mukaan täältä löytyvän lomakkeen avulla.

Luomuinstituutin tutkimus- ja kehittämishankkeet

Luomuinstituuin tutkijaverkostoon kuuluu yli 130 erilaisissa tutkimushankkeissa ja -tehtävissä toimivaa asiantuntijaa Helsingin yliopistossa ja Luonnonvarakeskuksessa.

ProAgrian luomuhankkeet

ProAgria kehittää maaseutua ja yritystoimintaa valtakunnallisesti ja toteuttaa useita luomuhankkeita eri puolilla Suomea. Alla olevan linkin takaa löytyvät kaikki ProAgrian luomua kehittävät hankkeet.

Liiketoimintariskin hallinta luomuviljan tuotanto- ja toimitusverkostossa

Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä ja aktivoida luomuviljan viljelijöitä ja jalostamiseen liittyviä yrityksiä kehittämään liiketoimintariskien hallintaansa itsenäisesti ja yhteistyössä. Liiketoimintariskien hallinnassa korostuvat erityisesti viljelijäyhteenliittymien rooli tuotannon ja jalostuksen välisenä linkkinä, viljelykierron ja olosuhteiden vaikutusten tasaajana sekä innovatiivisten ratkaisujen etsijänä ja mahdollistajana.

Toteutusajankohta ja -alue: 1.1.2019-31.12.2020
Hankkeen nettisivut: https://www.lut.fi/

Järjestäjän tiedot

LUT Yliopisto
Petri Niemi
+358503225767
petri.niemi(at)lut.fi

 

***************************

 

EkoNu 3.0 – nya steg framåt för ekobranschen i Svenskfinland

”EkoNu 3.0 – nya steg framåt för ekobranschen i Svenskfinland” är ett projekt vars syfte är att inspirera och väcka intresse för ekologisk produktion och produkter i den ekologiska livsmedelskedjan i Nyland och Österbotten genom bl.a. informationsförmedling. Projektets målsättning är också att bredda och utöka utbudet av ekologiska produkter i regionerna och arbeta för och medverka i nationella nätverk så att konsumtionen av inhemska ekoprodukter ökar i Finland. En annan målsättning är att höja kompetensen hos målgruppen så att konkurrenskraften och lönsamheten för ekologisk odling och produktion förbättras och stärks. Projektet strävar också till att väcka intresse för hållbar utveckling och cirkulär ekonomi, baserad på ekologiska principer. Projektets syfte är även att skapa och stärka samarbetsnätverk till stöd för utvecklingen av den ekologiska branschen.

 

Toteutusajankohta ja -alue: Projekttiden är 1.3.2019 – 31.8.2021. Projekts huvudsakliga målgrupp är svenskspråkiga ekoproducenterna i Österbotten och Nyland.
Hankkeen nettisivut: https://www.ekonu.fi

Järjestäjän tiedot

Yrkesakademin i Österbotten (YA!) är projektets ansökare och de bakomliggande organisationerna till projekt ” EkoNu 3.0 – nya steg framåt för ekobranschen i Svenskfinland” är Österbottens svenska producentförbund r.f., Nylands svenska producentförbund r.f. och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f.
Ann-Sofi Ljungqvist
044-750 3220
ann-sofi.ljungqvist@yrkesakademin.fi

 

***************************

 

Osaamisella tehoa – Luomutuotannon koulutushanke

Hankkeen tavoitteena on kehittää kannattavaa ja luomumarkkinoiden tarpeita vastaavaa luomutuotantoa Pohjois-Pohjanmaalla. Hanke parantaa luomutuotanto-osaamista koulutusten avulla ja luo verkostoja, jotka edistävät hyviä tuotantotapoja. Kun luomuviljelyosaaminen kasvaa, lisääntyy luomutuotteiden määrä.

Toteutusajankohta ja -alue: 1.1.2019-31.12.2021
Hankkeen nettisivut: https://www.proagriaoulu.fi/fi/osaamisella-tehoa/

Järjestäjän tiedot

ProAgria Oulu, Oulun ammattikorkeakoulu
Viivi Virkkula
043 827 2282
viivi.virkkula@proagria.fi

 

***************************

 

Pohjoiset luomudemonstraatiot ja -verkostot

Pohjoiset luomudemonstraatiot ja -verkostot on kolmivuotinen kehittämishanke, jonka päätavoitteena on luomutuotannon laadun ja kannattavuuden parantaminen sekä luomutuotteiden saaminen markkinoille.

Hanke jatkaa Maasta Markkinoille -hankkeen lajikekokeita yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Seuraa hanketta Facebookin Tehoa pohjoiseen luomuun -ryhmässä. https://www.facebook.com/tehoapohjoiseenluomuun/

Tervetuloa mukaan!

Toteutusajankohta ja -alue: 1.1.2019-31.12.2021
Hankkeen nettisivut: https://www.proagriaoulu.fi/fi/pohjoiset-luomudemonstraatiot-ja-verkostot/

Järjestäjän tiedot

ProAgria Oulu ja Luonnonvarakeskus
Viivi Virkkula
043 827 2282
viivi.virkkula@proagria.fi

 

***************************

 

Luomumaidontuotannon kehittäminen

Luomumaidontuotannon kehittäminen – hankkeen tavoitteena on kehittää Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueiden luomumaidontuotantoa. Tavoitteena on parantaa luomumaitotilojen kilpailukykyä satotasojen nousun, tuotantokustannusten optimoinnin, tilakokonaisuuden hallinnan parantumisen ja luomukasvinviljely- ja luomumaitotilojen välisen yhteistyön kautta.

Toteutusajankohta ja -alue: 1.8.2019 – 31.7.2022, Etelä-Pohjanmaa ja ruotsinkielinen Pohjanmaa
Hankkeen nettisivut: https://etela-pohjanmaa.proagria.fi/kehitystoiminta-ja-hankkeet/hankkeet

Järjestäjän tiedot

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja Österbottens Svenska Lantbruksskälp
Tiina Peltonen
044 4811 309
tiina.peltonen@proagria.fi

 

***************************

 

Luomuisa Satakunta

Luomuisa Satakunta korostaa maakunnallisen luomutuotannon tärkeyttä ruokaketjussa. Hankkeessa toimenpiteitä kohdistetaan ruokaketjun eri vaiheisiin hyödyntäen kehittäjätahojen osaamisalueita. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta lähialueen luomutuotteista julkisissa ja yksityisissä ammattikeittiöissä ja kannustaa ammattikeittiöitä luomutuotteiden käyttöön. Vähittäis- ja tukkukaupassa luomutuotteiden osuus myynnistä kasvaa koko ajan ja kotimaisia ja paikallisia luomutuotteita tarvitaan lisää. Alkutuotannon ja kaupan välistä yhteistyötä käymällä vuoropuhelua ruokaketjun eri päiden tarpeista. Luomutuotteiden jalostusasteen nostamiselle Satakunnassa on myös tarvetta.

Toteutusajankohta ja -alue: Hankeaika on 1.6.2019-31.8.2021. Kohdealueena on Satakunnan maakunta .
Hankkeen nettisivut: https://www.luomuisasatakunta.fi/

Järjestäjän tiedot

Hankkeessa ovat mukana Satakunnan keskeiset elintarvikealan kehittäjätahot Satafood Kehittämisyhdistys ry, ProAgria Länsi-Suomi ja Pyhäjärvi-instituutti.
Tuuli Pirttikoski
0401839995
tuuli.pirttikoski@satafood.net

 

***************************

 

Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa

Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa -hanke aktivoi luomualan ja lähialojen toimijoita entistä tiiviimpään yhteistyöhön. Hankkeessa kootaan verkosto, joka laatii alueelle luomun kehittämissuunnitelman luonnonmukaisen tuotannon monipuolistamiseksi, luomutuotteiden jalostusasteen nostamiseksi sekä luomu- ja lähiruoan säännöllisen käytön lisäämiseksi. Hankkeessa selvitetään luomun käytön nykytilaa, keskeisempiä kehittämistarpeita ja tarvittavia toimenpiteitä. Konkreettisen etenemissuunnitelman avulla sitoutetaan alueen toimijoita luomualan kehittämiseen ja tuetaan kehittämis- ja yritysryhmähankkeiden käynnistämistä.

Toteutusajankohta ja -alue: 1.2.2019 – 30.9.2020, Kaakkois-Suomi
Hankkeen nettisivut: https://www.xamk.fi/luomulentoon

Järjestäjän tiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Pro Luomu ry
projektipäällikkö Anne Hytönen
040 527 8307
anne.hytonen@xamk.fi

 

***************************

 

Luomussa vara parempi – ruokaa ja digi hyötykäyttöön

Hankeen tavoitteena on lisätä luomutuotantoa, luomutuotteiden jalostusta, saatavuutta ja käyttöä Hämeessä. Lisäksi tavoitteena on lisätä yhteistyötä, osaamista ja kokeilukulttuuria koko ruokajärjestelmässä sekä parantaa olemassa olevien digisovellusten ja -tekniikoiden tuottaman tiedon hyödyntämistä.
Hankkeessa toteutetaan kolme työpakettia: Luomualusta HAMK Mustiala, Luomutuotanto tiloilla ja Luomuruoka. Kohderyhmänä on alkutuotanto, tutkimus, koulutus, neuvonta ja ammattikeittiöt. Hankkeessa syntyvät tuotokset voidaan hyödyntää myös tavanomaista tuotantoa harjoittavien tilojen neuvonnassa ja toiminnan kehittämisessä. Hankkeen aikana rakennetaan Hämäläisen luomun tiekartta, jonka lähtökohtana on valtakunnalliset luomutavoitteet.

Toteutusajankohta ja -alue: 1.1.2019-31.12.2021
Hankkeen nettisivut: http://bit.ly/luomuhame

Järjestäjän tiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus, ProAgria Etelä-Suomi, Koulutuskeskus Salpaus
Outi Vahtila
0500-121261
outi.vahtila@hamk.fi

 

***************************

 

Koulutuksella osaamista luomukasvistuotantoon (KOULU)

”Koulutuksella osaamista luomukasvistuotantoon” -hankkeen tavoitteena on lisätä luomukasvisten tuotannon määrää läntisessä Suomessa viljelykoulutuksien avulla. Kouluttajina toimivat alan tunnetuimpiin kuuluvat asiantuntijat Luonnonvarakeskuksesta ja Perunantutkimuslaitoksesta. Koulutusten toteutustapa on monipuolinen, sisältäen luentotyyppisiä osioita, ryhmäkeskusteluja, pellonpiennartilaisuuksia ja oman tilan kehittämiseen liittyviä neuvontakatsauksia. Lisäksi hanke toteuttaa 1-2 ulkomaille suuntautuvaa ammattimatkaa, joiden tavoitteena on entisestään syventää ja monipuolistaa viljelyosaamista.

Toteutusajankohta ja -alue: 1.1.2019-31.12.2021, Etelä-Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi
Hankkeen nettisivut: http://www.pyhajarvi-instituutti.fi/default2.asp?active_page_id=277

Järjestäjän tiedot

Pyhäjärvi-instituutti, Luonnonvarakeskus, Perunantutkimuslaitos
Sauli Jaakkola
044 045 6423
sauli.jaakkola@pji.fi

 

***************************

 

Luomubuumi

Luomubuumi-hanke on valtakunnallinen yhteistyöhanke, joka edistää luomutuotteiden ja -luonnontuotteiden kysyntää ja tarjontaa. Luomubuumi-hankkeen tavoitteena on rohkaista yrittäjiä ja yritystoiminnan aloittamista suunnittelevia näkemään luomun kasvava kysyntä ja sen tarjoamat mahdollisuudet. Hankkeessa tuotetaan suosituksia luomutuotteiden konseptoinnista, erilaistamisesta ja brändäämisestä, kehitetään esimerkkituotteita ja tuotekonsepteja yritysten tarpeista ja uusista raaka-aineista lähtien. Luomuyrityksille tarjotaan verkostoitumismahdollisuuksia raaka-ainetuottajien ja ostajien kanssa sekä kerätään ja tuotetaan tutkimusperustaista tietoa luomuelintarvikkeista luomuyrittäjien käyttöön ja julkaistaan sitä Luomuinstituutin sivuilla.

Toteutusajankohta ja -alue: 1.10.2018 – 31.3.2021 koko Suomi
Hankkeen nettisivut: https://www.luke.fi/projektit/luomubuumi/

Järjestäjän tiedot

Luke ja Helsingin yliopisto
Maarit Mäki
029 5326374
maarit.maki@luke.fi

 

***************************

 

Mitä se luomu oikeastaan on?

Mitä se luomu oikeastaan on? -hankkeen tavoitteena on lisätä kuluttajien ja ammattikeittiöiden tietämystä luomusta. Hanke tuottaa tuoteryhmäkohtaisia informaatioaineistoja luomusta alan toimijoiden vapaasti käytettäväksi. Aineistoissa esiteltävät luomutuoteryhmät ovat: maito, liha, viljatuotteet, kasvikset ja luonnontuotteet. Lisäksi hankkeessa järjestetään tapahtumia keittiöalan ammattilaisille ja valmentaudutaan kohti Luomukokki-kilpailua, joka järjestetään maaliskuussa 2019.

Toteutusajankohta ja -alue: 16.5.2018-28.2.2019 koko Suomi
Hankkeen nettisivut: https://proluomu.fi/proluomu/hankkeet/mita-se-luomu-oikeastaan-on/

Järjestäjän tiedot

Pro Luomu ry
Marja-Riitta Kottila
040 581 9252
marja-riitta.kottila@proluomu.fi

 

***************************

 

Luomumpi Varsinais-Suomi

Luomumpi Varsinais-Suomi on alueellinen tiedonvälityshanke luomutuotannon käytännöistä ja mahdollisuuksista. Se on suunnattu luonnonmukaisesta ja ympäristöystävällisestä maatalous- ja puutarhatuotannosta kiinnostuneille ja jo alalla toimiville henkilöille.

Hankkeen tavoitteena on lisätä kohderyhmän tietoisuutta luomutuotannosta sekä rakentaa uusia toimintamalleja luomusta kiinnostuneiden ja luomutoimijoiden, kuten luomuyrittäjät sekä luomuneuvontaa ja -koulutuspalveluja tuottavat tahot, yhteen saattamiseksi.

Seuraa hankkeen ajankohtaista tiedotusta Facebookissa: https://www.facebook.com/luomumpivarsinaissuomi/ ja Instagramissa: https://www.instagram.com/luomumpivarsinaissuomi/

Toteutusajankohta ja -alue: 1.1.2018-31.12.2020, Varsinais-Suomi
Hankkeen nettisivut: http://www.livia.fi/fi/hankkeet/luomumpi-varsinais-suomi-hanke

Järjestäjän tiedot

Peimarin koulutuskuntayhtymä, ProAgria Länsi-Suomi sekä Axxell Brusaby
Rosita Isotalo
050 438 9572
rosita.isotalo@livia.fi

 

***************************

 

Luomuviljan ketjut vientikuntoon – tuottajien ja jalostajien yhteistyö toimitusketjua virittämään

LuoVi-hankkeella luodaan edellytyksiä ja aktivoidaan maaseudun luomuviljan tuotannon ja jalostamisen parissa toimivia yrityksiä rakentamaan yhteistyössä keskenään ja erityisesti vientiin suuntautuvien yritysten kanssa toimintamalleja ja organisaatioita, joissa ketjun toimijoiden roolit ja toimintatavat vastaavat parhaalla tavalla toimitusketjun haasteisiin.

Hankkeessa kartoitetaan ja kuvataan pilottitutkimuksena Kaakkois-Suomesta lähtevän luomuviljan toimintaympäristön ja toimitusketjujen toimintatavat, ominaispiirteet, ongelmakohdat ja liittymät. Tavoitteena on löytää luomuviljan toimitusketjujen kehittämisestä kiinnostuneet toimitusketjut.
Näiden toimitusketjujen toimijoiden kanssa kehitetään toimitusketjujen toimintamalliaihioita ja tuottajaorganisaatioiden rooleja sekä aktivoidaan ja autetaan toimitusketjuja rakentamaan toimintamalliaihioista omaan ympäristöönsä sopivat toimintamallit, organisaatiot ja roolitukset.

Toteutusajankohta ja -alue: 1.3.2017-30.6.2018 / Kaakkois-Suomi
Hankkeen nettisivut: http://www.lut.fi

Järjestäjän tiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto / Tuotantotalous
Petri Niemi
0400 153 011
petri.niemi(at)lut.fi

 

Tämä sivu on tuotettu Ruokasektorin koordinaatiohankkeessa, jota rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.