Edellinen Jo viidennes kananmunien myynnistä luomua - pääsiäisenä kysyntä kasvaa entisestään
Seuraava Pro Luomun kevätkokous 2022
Uutiset

Tarjouskilpailu: Luomun menekinedistämiskampanjan vaikuttavuuden mittaaminen

Jaa:

Päiväys 5.5.2022

Pro Luomu on saanut vuosille 2022-2024 EU:n menekinedistämisrahoituksen hankkeelle, jonka tavoitteena on lisätä EU:n luomumerkin tunnettuutta ja kuluttajien luottamusta luomuun sekä lisätä luomun myyntiä Suomessa.

Pro Luomu ry pyytää tarjousta uuden luomun menekinedistämishankkeen EU:n luomumerkin tunnettuuteen ja luottamukseen liittyvien tavoitteiden mittaamisesta. Tarjouspyyntö koskee lähtötason mittausta sekä kolmea seurantamittausta.

Pro Luomu has received EU promoting funding for the years 2022-2024 for a project which aims to increase the awareness and trust of the EU organic label, as well as increase sales of organic products in Finland. We are looking for an agency for the project to measure the objectives related to awareness and trust of the EU organic label. For more information in English contact us info@proluomu.fi.

Kampanjan taustaa ja kohderyhmät

Hanke jatkaa Pro Luomun nykyisen, tänä vuonna päättyvän Luomu. Se on hyvä merkki -menekinedistämishankkeen viestintää (www.luomumerkki.fi).

Luomuruoan ja -juomien kulutus Suomessa on lisääntynyt vuosi vuodelta. Vuonna 2021 luomutuotteiden osuus päivittäistavarakauppojen myynnistä oli 2,5 %, ja luomua myytiin kaupoissa yhteensä 407 miljoonalla eurolla.

Lisätietoja: Markkinatiedote vuoden 2021 myynnistä

Suomalaisten luomukulutusta on seurattu luomun kuluttajabarometri-tutkimuksen avulla. Sen mukaan kiinnostus luomua kohtaan kasvaa ja yhä useampi suomalainen kertoo käyttävänsä ja ostavansa luomua yhä useammin. Kuluttajat eivät kuitenkaan kovin hyvin tiedä, mitä luonnonmukainen tuotanto tarkoittaa ja miten se eroaa tavanomaisesta tuotannosta. Tietämyksessä on puutteita eniten niillä kuluttajilla, jotka käyttävät luomua harvimmin.

Kuluttajabarometreissa on jaoteltu kuluttajat sen mukaan, miten usein he ostavat luomua. Kuluttajat, jotka käyttävät luomua usein, ostavat valtaosan luomutuotteista. He ovat myös halukkaimpia lisäämään luomutuotteiden käyttöään. Vuosien kuluessa kuluttajia on siirtynyt vähemmän käyttävistä ryhmistä vähintään kerran viikossa käyttävään ryhmään.

Uusi luomukampanja keskittyykin kuluttajien tietoisuuden lisäämiseen ja sitä kautta myynnin kasvuun.

Lisätietoja: Luomun kuluttajabarometri 2021 (proluomu.fi).

Kohderyhmät

Kampanjan ydinkohderyhmä ovat ne suomalaiskuluttajat, jotka käyttävät luomua aktiivisesti ja säännöllisesti. Nämä kuluttajat ostavat luomua viikoittain tai vähintään kerran kuukaudessa.

Ydinkohderyhmien tärkeimpiä syitä ostaa luomua ovat puhtaus, ympäristöystävällisyys, terveellisyys ja hyvä maku. Nämä kuluttajat ostaisivat nykyistä enemmän luomutuotteita, jos ne olisivat edullisempia, he tietäisivät tuottajan saavan niistä oikeudenmukaisen hinnan, he olisivat vakuuttuneempia luomutuotteiden erilaisuudesta tai tuotteista olisi tarjolla laajemmat valikoimat.

Eniten luomua ostavien aktiivikuluttajien joukko on ns. hevikuluttajat, joita on 9 % suomalaisista. He ostavat luomua useita kertoja viikossa ja ovat hyvin sitoutuneita luomukuluttajia. Kampanjassa tavoitellaan ensisijaisesti niitä säännöllisiä ja aktiivisia kuluttajia, jotka eivät kuulu hevikuluttajien ryhmään. Tavoitteena on lisätä luomun myyntiä siten, että säännölliset ja aktiiviset kuluttajat ostaisivat enemmän luomua ja siirtyisivät hevikuluttajien suuntaan.

Kampanjan tavoitteet ja mittaaminen

Pro Luomun menekinedistämiskampanjan tavoitteena on:

 • EU:n luomumerkin tunnettuus paranee
 • suomalaiset luottavat luomuun ja EU:n luomumerkkiin
 • luomun myynti Suomessa kasvaa 9 % vuosittain kampanjan aikana

Kampanjaan on suunniteltu erilaisia toimia, joiden avulla nämä tavoitteet pyritään saavuttamaan. Kampanjassa tulee olemaan mm. aktiivista mediatiedottamista ja mediasuhteiden luomista ja ylläpitoa, mainontaa eri kanavissa ja tapahtumia päivittäistavarakaupoissa. Pro Luomu osallistuu kampanjan toteutukseen yhteistyössä valittujen toimistojen kanssa.

Taulukko 1: Kampanjan tunnettuuteen ja luottamukseen liittyvät tavoitteet sekä niiden mittaaminen.1 Kysymys: Mitkä seuraavista tiedät olevan luomutuotteiden merkkejä?

Kampanjassa mitataan luomumerkin tunnettuuden kehitystä, luomukuluttajien luottamusta luomuun EU:n luomumerkin tunnistavien keskuudessa ja missä määrin he yhdistävät luomumerkin erilaisiin kestävyyden ulottuvuuksiin.

Tuloksia halutaan mitata kuluttajaryhmittäin eli sen mukaan, kuinka usein he ostavat luomua. Kuluttajaryhmittely tulee olla yhteensopiva ja vertailukelpoinen Luomun kuluttajabarometrin kuluttajaluokittelun kanssa.

Kohderyhmänä on suomalaiset aikuiskuluttajat. Otos tulee toteuttaa siten, että vertailu edellisiin luomun kuluttajabarometreihin on mahdollista. Tutkimus ei kuitenkaan ole sama tutkimus, kuin luomun kuluttajabarometri.

Kysymysten määrä on noin 9 kpl. Alustavan arvion mukaan kysymykset sisältävät:

 • 45-55 Likert-asteikollista väitettä
 • 2-4 monivalintakysymystä
 • 1-2 avointa kysymystä

Lisäksi toivomme laajat demografiset tiedot (sukupuoli, ikä, asuinalue, koulutus, tulot, elinkaariprofiili, vastaako päivittäisistä ostoksista).

Tarjouksen sisältö

Pyydämme nyt tarjousta merkin tunnettuuteen ja luottamukseen liittyvien tavoitteiden mittaamisesta sekä kahta esitystä tuloksista erikseen sovittavissa tilaisuuksissa (lähtötasomittaus ja viimeinen seurantamittaus).

Tarjouksen tulee sisältää kuvaus tutkimuksen toteuttamisesta aikatauluineen sekä hinnat alveineen, lisäksi siinä tulee olla eriteltynä seuraavien asioiden kuvaukset:

 • Suunnittelu
 • Aineistonkeruu
 • Analysointi ja raportointi
 • Tulosten esittely kahdessa tilaisuudessa
 • Tekijöiden kokemus vastaavanlaisista töistä

Aikataulu:

Valintaprosessi sisältää seuraavat vaiheet:

 1. Tarjouskilpailun käynnistäminen (11.4.)
 2. Tarjousten viimeinen jättöpäivä (9.5.)
 3. Toimisto valitaan ja asiasta ilmoitetaan kaikille tarjouksen jättäneille yrityksille (15.6.)

Lähtötasomittaus tulee toteuttaa syyskuussa niin, että tulokset ovat esiteltävissä viimeistään ennen kampanjan alkua (kampanjan alkaa 23.9.2022). Valitun toteuttajan kanssa pidetään lähtötasomittauksen starttipalaveri toukokuussa.

Tarjoukset tulee toimittaa osoitteeseen info@proluomu.fi viimeistään 9.5.2022 klo 16.00 mennessä.

Osatarjouksia emme ota vastaan.

Valinnan kriteerit

Kaikki määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset arvioidaan. Toteuttaja valitaan painottaen tekijöiden ammattitaitoa ja kokemusta sekä kustannustehokkuutta.

Kaikki määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset arvioidaan käyttäen seuraavia valintakriteereitä ja pisteytyksiä:

 1. tarjouksen toteuttavien henkilöiden asiantuntemus ja kokemus vastaavan kaltaisista palveluista (30 %)
 2. toimenpiteiden sisältö suhteessa kustannusarvioon (70 %)

Arvioinnin ja valinnan tekee Pro Luomun henkilöstö. Alihankkijoita, joilla on henkilökohtaisia siteitä organisaatioon tai sen hallituksen jäseniin ei hyväksytä. Valinta tehdään 11. toukokuuta. Myös niille yrityksille, joiden tarjous ei tule hyväksytyksi, ilmoitetaan samana päivänä.

EU:n menekinedistämisrahoituksen juridiset vaatimukset alihankkijalle

Kampanjan yhteistyökumppaniksi valittavan yrityksen tulee toteuttaa kampanjan toimenpiteet noudattaen EU-menekinedistämistä koskevaa lainsäädäntöä ja Euroopan komission julkaiseman Tutkimuksen toimeenpanoviraston (European Research Executive Agency) ja ohjelman toteuttajan välisen sopimuspohjan artikloita, jotka koskevat asianmukaista täytäntöönpanoa (artikla 11), eturistiriitoja (artikla 12), luottamuksellisuutta (artikla 13), etiikkaa (artikla 14), EU:n rahoituksen näkyvyyttä (artikla 17), toimien toteuttamista koskevia erityissääntöjä (artikla 18), yleisiä tietodotusvelvoitteita (artikla 19) sekä kirjanpitoa (20).

Pro Luomun ja valittavan yrityksen välille tehdään sopimus, jossa on huomioitava, että Tutkimuksen toimeenpanoviraston, Euroopan komission, Euroopan petostentorjuntaviraston, Euroopan syyttäjänviraston ja Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen on voitava käyttää oikeuksiaan sopimuspohjan mukaisiin tarkastuksiin, arviointeihin, tilintarkastuksiin ja tutkimuksiin – havaintojen laajentamiseen (artikla 25) ja toimien vaikutusten arviointiin (artikla 26) myös sopimusosapuolena oleviin alihankkijoihin (=viestintä/mainostoimistoon ja tapahtumatoimistoon) nähden.

Lisätietojen antaminen

Lisätietoja voi kysyä kirjallisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@proluomu.fi. Vastaukset julkaistaan Pro Luomun nettisivulla (www.proluomu.fi) seuraavana arkipäivänä kysymyksen saapumisesta.

EU:n menekinedistämisrahoituksen tasapuolisuusvaatimuksen takia emme vastaa kysymyksiin puhelimitse, koska silloin vastaus ei olisi samanaikaisesti kaikkien tarjouspyynnöstä kiinnostuneiden yritysten käytettävissä.


Tarjouspyyntö on osa EU:n AGRIP: Promotion of agricultural products -ohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa EU:n maatalousalan kilpailukykyä. Pro Luomu on saanut ohjelmalta rahoituksen luomun menekinedistämiseen yhdessä sisarjärjestöjensä Bionextin (Alankomaat), BioForumin (Belgian Flanders) ja Organic Swedenin (Ruotsi) kanssa.

Aiheeseen liittyvää