Edellinen Suomi mukana kansainvälisessä luomuhankkeessa
Seuraava Koulujakelutuki kannustaa luomun käyttöön – jo 28 % koulumaidosta luomua
Uutiset

Tarjouskilpailu: Luomun menekinedistämiskampanjan suunnittelu ja toteutus

Jaa:

Päiväys: 2.2.2022

Pro Luomu on saanut vuosille 2022-2024 EU:n menekinedistämisrahoituksen hankkeelle, jonka tavoitteena on lisätä EU:n luomumerkin tunnettuutta ja kuluttajien luottamusta luomuun sekä lisätä luomun myyntiä Suomessa. Etsimme nyt kahta toteuttajaa: viestintä/mainostoimistoa sekä tapahtumatoimistoa suunnittelemaan ja toteuttamaan kanssamme luomukampanjan.

Kampanjaa koskevat tarjoukset tulee lähettää osoitteeseen info@proluomu.fi 25.2.2022 klo 16.00 mennessä. Tarjouksen jättäneistä yrityksistä valitaan 2-3 eniten pisteitä saanutta viestintä/mainostoimistoa ja 2-3 eniten pisteitä saanutta tapahtumatoimistoa. Valitut yritykset pyydetään esittelemään suunnitelmansa tarkemmin suullisesti 4.3.2022. Kyseessä on avoin menettely, jossa kuka tahansa voi jättää tarjouksen.

Kampanjan taustaa

Hanke jatkaa Pro Luomun nykyisen, tänä vuonna päättyvän Luomu. Se on hyvä merkki -menekinedistämishankkeen viestintää (www.luomumerkki.fi).

Luomuruoan ja -juomien kulutus Suomessa on lisääntynyt vuosi vuodelta. Vuonna 2020 luomutuotteiden osuus päivittäistavarakauppojen myynnistä oli 2,6 %, ja luomua myytiin kaupoissa yhteensä 409 miljoonalla eurolla.

Kuluttajatutkimuksien mukaan kiinnostus luomua kohtaan kasvaa ja yhä useampi suomalainen kertoo käyttävänsä ja ostavansa luomua yhä useammin.

Kuluttajat eivät kuitenkaan kovin hyvin tiedä, mitä luonnonmukainen tuotanto tarkoittaa ja miten se eroaa tavanomaisesta tuotannosta. Tietämyksessä on puutteita eniten niillä kuluttajilla, jotka käyttävät luomua harvimmin.

Myös EU:n luomumerkin tunnistaa varmasti vain 28 % kuluttajista, vaikka se on pakollinen merkki kaikissa EU:n alueella myytävissä pakatuissa luomutuotteissa.

Uusi luomukampanja keskittyykin kuluttajien tietoisuuden lisäämiseen ja sitä kautta myynnin kasvuun.

Lisätietoja: Markkinatiedote vuoden 2020 myynnistä

Kampanjan tavoitteet ja kohderyhmä

Pro Luomun menekinedistämiskampanjan tavoitteena on:

 • EU:n luomumerkin tunnettuus paranee
 • suomalaiset luottavat luomuun ja EU:n luomumerkkiin
 • luomun myynti Suomessa kasvaa 9 % vuosittain kampanjan aikana

Kampanjaan on suunniteltu erilaisia toimia, joiden avulla nämä tavoitteet pyritään saavuttamaan. Kampanjassa tulee olemaan mm. aktiivista mediatiedottamista ja mediasuhteiden luomista ja ylläpitoa, mainontaa eri kanavissa ja tapahtumia päivittäistavarakaupoissa. Pro Luomu osallistuu kampanjan toteutukseen yhteistyössä valittavien toimistojen kanssa.

Kohderyhmät:

Kampanjan ydinkohderyhmä ovat ne suomalaiskuluttajat, jotka käyttävät luomua aktiivisesti ja säännöllisesti. Nämä kuluttajat ostavat luomua viikoittain tai vähintään kerran kuukaudessa.

Ydinkohderyhmien tärkeimpiä syitään ostaa luomua ovat puhtaus, ympäristöystävällisyys, terveellisyys ja hyvä maku. Nämä kuluttajat ostaisivat nykyistä enemmän luomutuotteita, jos ne olisivat edullisempia, he tietäisivät tuottajan saavan niistä oikeudenmukaisen hinnan, he olisivat vakuuttuneempia luomutuotteiden erilaisuudesta tai tuotteista olisi tarjolla laajemmat valikoimat.

Eniten luomua ostavien aktiivikuluttajien joukko on ns. hevikuluttajat, joita on 9 % suomalaisista. He ostavat luomua useita kertoja viikossa ja ovat hyvin sitoutuneita luomukuluttajia. Kampanjassa tavoitellaan ensisijaisesti niitä säännöllisiä ja aktiivisia kuluttajia, jotka eivät kuulu hevikuluttajien ryhmään. Tavoitteena on lisätä luomun myyntiä siten, että säännölliset ja aktiiviset kuluttajat ostaisivat enemmän luomua ja siirtyisivät hevikuluttajien suuntaan.

Kampanjan toinen tärkeä kohderyhmä on media, elintarvikkeiden jalostajat ja vähittäiskaupat. Tavoitteiden saavuttamiseksi on tarpeen lisätä keskustelua luomun roolista osana siirtymistä kohti kestävämpää maataloutta ja ruoantuotantoa.

Lisätietoja: Suomalaiset ja luomu 2021

Kampanjan viestit:

Vastuullisuus on noussut tärkeään rooliin kuluttajien tehdessä ostopäätöksiä. Markkinoille on erityisesti viime vuosina tullut erilaisia yritysten omia vastuullisuusmerkkejä ja vastuulliseksi brändättyjä tuotteita. Nämä tuotteet keskittyvät useimmiten vain yhteen tai muutamaan vastuullisuuden ulottuvuuteen, esim. vapaan lehmän maito tai hiilineutraalit tuotteet. Kuluttajalla on todennäköisesti vaikea hahmottaa luomua holistisena kokonaisuutena, joka ottaa huomioon useita vastuullisuuden ulottuvuuksia ja tämän takia luomutuotannon erot tavanomaiseen eivät tunnu avautuvan kuluttajalle tarpeeksi hyvin. Kampanjassa on keskeistä kirkastaa luomun vastuullisuusviestiä ja kantava teema on ”Luomu on osa ratkaisua”. Kampanjan lopullinen konsepti ja viestit tuotetaan yhdessä viestintä/mainostoimiston sekä työpajoihin kutsuttavien sidosryhmien kanssa. Samassa työpajassa työstetään myös elintarviketeollisuudelle ja vähittäiskaupalle suunnattua kampanjaa tukevaa materiaalipakettia eli ns. luomun brändiopasta.

Tavoitteena on viestiä kampanjassa, että kuluttajat voivat olla mukana luomassa kestävämpää elintarvikejärjestelmää valitsemalla EU:n luomumerkillä varustettuja elintarvikkeita. Ostamalla luomua kuluttajat voivat edistää kestävyyttä monilla eri osa-alueilla, esimerkiksi maaperän hyvinvointi, luonnon monimuotoisuus, eläinten hyvinvointi ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Luomuruoan myönteisistä asioista ja hyödyistä tiedotetaan kuluttajille yhdistämällä ne EU:n luomumerkkiin.

Uusi hanke tulee jatkamaan Pro Luomun nykyisen, tänä vuonna päättyvän Luomu. Se on hyvä merkki -menekinedistämishankkeen viestintää, joka tulee huomioida suunnitteluvaiheessa. Lisätietoa: www.luomumerkki.fi .

Budjetti:

Vuosille 2022-2024 kampanjaan on budjetoitu viestintä/mainostoimistolle enintään 400 000 euroa ja tapahtumatoimistolle enintään 130 000 euroa. Budjetit sisältävät suunnittelun, tuotannon ja mahdolliset muut kulut sekä arvonlisäveron.

Mediatilaan on budjetoitu yhteensä 582 000 euroa sisältäen arvonlisäveron ja se kohdistuu alustavan arvion mukaan ulkomainontaan, vähittäiskauppojen digitaaliseen mainontaan ja onlinemainontaan sisältäen sosiaalisen median ja verkkosivuille tulevat bannerit sekä mahdollisen mediatoimiston työn. Kun työ käynnistyy, mediavalintoja ja budjettia voidaan vielä tarkentaa.

Tarjouksen sisältö

Pyydämme erillistä tarjousta 1) viestintä/mainostoimista ja 2) tapahtumatoimista.

Osan pyydetyistä toimista tarjouksen tehnyt toimisto voi hankkia alihankintana, mutta nämä tulee sisällyttää tarjoukseen.

Kaikkien tarjousten tulee sisältää:

 1. kampanjan toteutussuunnitelma,
 2. kustannusarvio eriteltynä toimenpiteittäin,
 3. tarjoavan yrityksen referenssit esimerkkeineen sekä toteuttavien henkilöiden asiantuntemus ja kokemus vastaavan kaltaisista palveluista esimerkkeineen.

Kustannusarvion tulee sisältää toimenpiteittäin eritellyt kustannukset. Myös eri toimenpiteiden suunnittelukustannukset on eriteltävä.

Pro Luomu pidättää itselleen oikeuden muokata kampanjan toimia ja budjettia kampanjan aikana yhdessä valittavien yritysten kanssa, jos tämä osoittautuu kampanjan vaikuttavuuden kannalta tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi.

Viestinnän ja markkinoinnin osalta tarjouksen tulee sisältää:

 • kampanjan konsepti ja visuaalinen ilme
 • vähintään yksi fasilitoitu työpaja Pro Luomun asiantuntijoille ja sidosryhmille, jossa kirkastetaan luomun vastuullisuusviestiä ja ideoidaan kampanjan konseptia sekä luomun brändiopasta
 • mediatyö: esim. mediasuunnitelma, mediasuhteiden rakentaminen ja ylläpito yhteistyössä Pro Luomun asiantuntijoiden kanssa koko kampanjan ajan
 • 4 PR-tapahtumaa esim. toimittajille, sosiaalisen median vaikuttajille, muille sidosryhmille
 • mainonnan suunnittelu ja tuotanto (esim. kuvat, videot, animaatiot)
 • elintarviketeollisuudelle ja vähittäiskaupoille suunnattu kampanjaa tukeva materiaalipaketti eli ns. luomun brändiopas

Mainonnassa keskeistä on tehdä luomua ja luomumerkkiä tunnetuksi sekä päästä lähelle ostotapahtumaa. Mainonta voi sisältää esimerkiksi:

 • Ulkomainonnan kampanjalähtöjä 4 x 2 viikon lähtöä.
 • Vähittäiskauppojen kampanjalähtöjä 4 x 2 viikon lähtöä.
 • Bannerikampanjalähtöjä 4 x 2 viikon lähtöä.
 • Sosiaalisen median kampanjalähtöjä 4 x 4 viikon lähtöä.

Kaikki kampanjalähdöt ajoittuvat välille syksy 2022 – kevät 2024. Kampanjan lanseerataan EU:n luomutuotannon päivänä 23.9.2022.

Viestintä/mainostoimiston tuottamaa konseptia, viestejä ja visuaalista ilmettä tullaan käyttämään lisäksi myös kampanjan tapahtumissa.

Tapahtumien osalta tarjouksen tulee sisältää:

 • 20 x 2 päivän maistatustapahtumaa isommissa vähittäiskaupoissa (välillä syksy 2022 – kevät 2024)
 • tapahtumien konseptisuunnittelu (viestintä/mainostoimiston ilmeen ja viestien mukaisesti)
 • tapahtumien materiaalit (maistatuspöydät, myymälämateriaalit ja mahdolliset muut esillelaitot)
 • tapahtumien tuotanto
 • materiaalien varastointi kampanjan ajan
 • yhteydet vähittäiskauppoihin ja brändien edustajiin

Kampanjassa on mukana 13 Pro Luomun jäsentä, jotka osallistuvat tapahtumiin. Brändit saavat näkyä tapahtumissa EU-lainsäädännön ehtojen mukaisesti.

Maistatustapahtumien osalta toivomme tarjousta yritykseltä, jolla on kokemusta niiden järjestämisestä ja hyvät yhteistyösuhteet vähittäiskauppoihin.

Aikataulu:

Valintaprosessi sisältää seuraavat vaiheet:

 1. Tarjouskilpailun käynnistäminen (2.2.)
 2. Tarjousten viimeinen jättöpäivä (25.2.)
 3. Jatkoon valitut yritykset valitaan ja asiasta ilmoitetaan kaikille tarjouksen jättäneille yrityksille (2.3. klo 14 jälkeen)
 4. Jatkoon valittujen yritysten suunnitelmien esittely suullisesti (4.3.)
 5. Kampanjaa toteuttamaan valitut yritykset valitaan ja asiasta ilmoitetaan kaikille jatkossa olleille yrityksille (7.3.)

Kampanjaa koskevat tarjoukset tulee lähettää osoitteeseen info@proluomu.fi 25.2.2022 klo 16.00 mennessä.

Valinnan kriteerit

Tarjoukset arvioidaan kaksivaiheisesti:

Vaihe 1: Kaikki määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset arvioidaan käyttäen seuraavia valintakriteereitä ja pisteytyksiä:

 1. tarjouksen toteuttavien henkilöiden asiantuntemus ja kokemus vastaavan kaltaisista palveluista (20 %)
 2. toteutussuunnitelman sisältö (50 %)
  • suunnitelman toteutettavuus ja toimivuus suhteessa kampanjan tavoitteisiin
  • suunnitelman toteutettavuus ja toimivuus suhteessa EU:n menekinedistämisrahoituksen asettamiin reunaehtoihin
  • suunnitelman kyky tavoittaa kampanjan kohderyhmät
  • suunnitelman innovatiivisuus suhteessa aiempiin luomukampanjoihin
 3. toimenpiteiden sisältö suhteessa kustannusarvioon (30 %)

Vaihe 2: 2-3 eniten pisteitä saanutta viestintä/mainostoimistoa ja 2-3 eniten pisteitä saanutta tapahtumatoimistoa pyydetään esittelemään suunnitelmansa tarkemmin Pro Luomun toimistolle perjantaina 4.3.2022. Suullisessa esittelyssä tarjoukset arvioidaan uudelleen seuraavasti:

 1. toteutussuunnitelman sisältö (50 %)
  • puhuttelevuus kohderyhmissä
  • innovatiivisuus ja toteutettavuus
  • suunnitelman toteutettavuus ja toimivuus suhteessa EU:n menekinedistämisrahoituksen reunaehtoihin
 2. tilaajan ja toteuttajan yhteistyöhön suunnitellut toimintatavat ja niiden joustavuus (25 %)
 3. toimenpiteiden laajuus ja kattavuus suhteessa kustannusarvioon (25 %)

Arvioinnin ja valinnan tekee Pro Luomun henkilöstö sekä mahdolliset ulkopuoliset asiantuntijat. Alihankkijoita, joilla on henkilökohtaisia siteitä organisaatioon tai sen hallituksen jäseniin ei hyväksytä. Valinta tehdään 7. maaliskuuta. Myös niille yrityksille, joiden tarjous ei tule hyväksytyksi, ilmoitetaan samana päivänä.

Rahoittajan vaatimukset

Rahoittaja asettaa kampanjalle ja viestinnälle useita vaatimuksia mukaan lukien:

 • EU-logo ja ”Enjoy it’s from Europe” -logo tulevat aina olla näkyvästi esillä sekä teksti ”Euroopan unionin tuella rahoitettu kampanja”. Toteuttavan organisaation logot tulee olla aina vähemmän näkyvillä.
 • Terveysväittämät eivät ole sallittuja elleivät ne ole tieteellisesti perusteltuja.
 • Brändit saavat näkyä rajoitetusti. Alla lisätietoa.

Pro Luomun lisäksi kampanjan taustatahoina on 13 yritystä ja yhteisöä rekisteröidyillä tuotemerkeillä. Brändien näkyvyyttä kuitenkin rajoittaa EU-rahoituksen reunaehto, jonka mukaan brändit eivät saa olla mukana mediamainonnassa (esim. ulkomainonta, online-mainonta). Käytännössä tämä tarkoittaa, että tunnistettavat luomutuotteet eivät saa näkyä kampanjan mainoksissa.

Sen sijaan brändit saavat näkyä rajoitetusti päivittäistavarakauppoihin suunnitelluissa tapahtumissa sekä kampanjan nettisivulla.

EU:n menekinedistämisrahoituksen juridiset vaatimukset alihankkijalle

Kampanjan yhteistyökumppaniksi valittavan yrityksen tulee toteuttaa kampanjan toimenpiteet noudattaen EU-menekinedistämistä koskevaa lainsäädäntöä ja Euroopan komission julkaiseman Tutkimuksen toimeenpanoviraston (European Research Executive Agency) ja ohjelman toteuttajan välisen sopimuspohjan artikloita, jotka koskevat asianmukaista täytäntöönpanoa (artikla 11), eturistiriitoja (artikla 12), luottamuksellisuutta (artikla 13), etiikkaa (artikla 14), EU:n rahoituksen näkyvyyttä (artikla 17), toimien toteuttamista koskevia erityissääntöjä (artikla 18), yleisiä tietodotusvelvoitteita (artikla 19) sekä kirjanpitoa (20).

Pro Luomun ja valittavan yrityksen välille tehdään sopimus, jossa on huomioitava, että Tutkimuksen toimeenpanoviraston, Euroopan komission, Euroopan petostentorjuntaviraston, Euroopan syyttäjänviraston ja Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen on voitava käyttää oikeuksiaan sopimuspohjan mukaisiin tarkastuksiin, arviointeihin, tilintarkastuksiin ja tutkimuksiin – havaintojen laajentamiseen (artikla 25) ja toimien vaikutusten arviointiin (artikla 26) myös sopimusosapuolena oleviin alihankkijoihin (=viestintä/mainostoimistoon ja tapahtumatoimistoon) nähden.

Lisätietojen antaminen

Lisätietoja voi kysyä kirjallisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@proluomu.fi. Vastaukset julkaistaan Pro Luomun nettisivulla (www.proluomu.fi) seuraavana arkipäivänä kysymyksen saapumisesta.

EU:n menekinedistämisrahoituksen tasapuolisuusvaatimuksen takia emme vastaa kysymyksiin puhelimitse, koska silloin vastaus ei olisi samanaikaisesti kaikkien tarjouspyynnöstä kiinnostuneiden yritysten käytettävissä.

Vastauksia kysymyksiin

9.2.2022
Toivotteko että tarjoukseen sisältyy valmis ehdotus kampanjan visuaalisesta ilmeestä, vai riittääkö teille kuvitteelliset esimerkit?

Vastaus: Tarjouksessa riittävät kuvitteelliset esimerkit visuaalisesta ilmeestä. Kampanjakokonaisuuden lopullinen muoto (konsepti, viestit, visuaalinen ilme) suunnitellaan tarkemmin, kun yhteistyö valitun toimijan kanssa käynnistyy.

10.2.2022
Tarkoittaako tarjouspyynnössä mainittu ”mediatyö: esim. mediasuunnitelma, mediasuhteiden rakentaminen ja ylläpitomediatoimiston tekemää konkreettista mediasuunnitelmaa vai PR-/viestintätoimiston tekemää mediasuhdetyötä vai molempia?

Vastaus: Tarjouspyynnössä ”mediatyöllä” tarkoitetaan pr- ja mediasuhdetyötä, jolla pyritään vahvistamaan luomun näkyvyyttä julkisessa keskustelussa. Mainonnan suunnitteluun ja mediatilaan on erillinen budjetti, kts. tarjouspyynnössä kohta ”Budjetti”.

11.2.2022
Voidaanko tietyt referenssit suojata tai pitää liikesalaisuuden piirissä?

Vastaus: Lain nojalla tarjoukset ovat tarvittaessa ainakin osin julkisia tarjouskilpailun toisille asianosaisille. Eli tarjouskilpailuun osallistujilla pitää tarvittaessa olla mahdollisuus arvioida, onko tarjouskilpailu toteutettu tasapuolisesti ja onko tarjoajalla aihetta muutoksenhakuun. Lain mukaan asianosaisella ei ole kuitenkaan oikeutta toisen tarjoajan liike- tai ammattisalaisuuksiin. Tarvittaessa Pro Luomu arvioi ja päättää salassapidon tarpeesta lain mukaisesti. Tarjouksessa voi ilmaista, mitkä osat tarjouksessa ovat tarjouksen tekijän mielestä liikesalaisuuden piiriin kuuluvia.

Tarjouksen arvioinnissa ei näy kuitenkaan referenssejä erikseen, joten mihin kohtaan toimittajan tulee nämä liittää?

Vastaus: Referenssien avulla arvioidaan kriteeriä 1. tarjouksen toteuttavien henkilöiden asiantuntemus ja kokemus vastaavan kaltaisista palveluista (20 %)

Miten saadaan tietoon milloin tapahtumat on ja kun toimittajalla on visuaalinen vastuu, niin myös muiden markkinointi toimien tulee huomioida nämä tapahtumat.

Vastaus: Tapahtumien aikataulu sekä markkinointitoimien kokonaisuus suunnitellaan valittujen toimistojen kanssa, kun työ käynnistyy. Kampanja lanseerataan 23.9.2022.

Ovatko verkkotapahtumat mainostoimiston vai tapahtumatoimiston aluetta?

Vastaus: Tarjouspyynnössä ei pyydetä tarjoamaan verkkotapahtumia.

Saadaanko asiakkaalta ennakkoon käyttöön dataa, kuten some-tilien analytiikkaa tai analytiikkaa sivustojen tai markkinoinnin tulosten osalta?

Vastaus: Kun työ valittujen toimistojen kanssa käynnistyy, käydään läpi myös mitä Pro Luomun aiemmista vastaavista kampanjoista voidaan oppia uudessa kampanjassa ja miten aiempia tuloksia voidaan hyödyntää.

Kun aiemman kampanjan osalta on tullut tietty visuaalinen ilme ja toimintamalli tutuksi. Niin tämä halutaan ilmeisesti säilyttää? Ja kampanja luo enemmän sisällöllistä uutta?

Vastaus: Kampanja on jatkoa Luomu. Se on hyvä merkki -kampanjalle, mutta tarjouspyynnön mukaisesti uudelle kampanjalle tulee uusi konsepti ja uusi visuaalinen ilme.

14.2.2022
Pitääkö kampanjan ilmeen noudattaa Pro Luomun brändiopasta ja graafista ohjeistoa vai voiko luoda kokonaan uutta?

Vastaus: Ei tarvitse noudattaa Pro Luomun brändiopasta, vaan voi luoda kokonaan uutta. Toivomme kuitenkin, että kampanja jollakin tavalla näyttäytyy jatkona meneillään olevalle Hyvä merkki -kampanjalle.

Tarjouspyynnössä mainitaan, että hankkeelle on jo suunniteltu viestintää. Mitä kaikkea? Onko konsepti siis jo olemassa?

Vastaus: Kampanjalle ei olemassa vielä varsinaista konseptia, mutta rahoitusta varten on tehty hankesuunnitelma, joka on yhteinen kaikkien kohdemaiden toteuttajille. Siinä on luotu alustavat isot linjat hankkeen kampanjoille. Se, millaista viestintää käytännössä tehdään näiden linjojen mukaisesti, päätetään yhdessä valittavan toimiston kanssa. Kampanjan teemana on ”Luomu on osa ratkaisua” ja viestinnällinen tavoite on kirkastaa luomun vastuullisuusviestiä.

17.2.2022
Minkälaisessa muodossa toivotte saavanne tarjouksen? Onko tarjouksen muodon tai pituuden osalta muuta erityistä huomioitavaa?

Vastaus: Emme ole määrittäneet minkälainen, missä muodossa tai minkä pituinen tarjouksen tulee olla, mutta sen tulee vastata tarjouspyyntöön ja sitä kautta olla vertailukelpoinen.

22.2.2022
Oliko teillä raporttia tai analyysia ”Hyvä merkki” -kampanjan vaikuttavuudesta ja tuloksista?

Vastaus: Kyllä, Hyvä merkki -kampanjan vaikuttavuutta on seurattu monellakin mittarilla ja esimerkiksi mainonnan tulokset ja kampanjan vaikuttavuuden mittaukset käydään valittavan toimiston kanssa läpi.

Onko teillä tarkempaa kuluttaja-analyysia luomukuluttajista ja kohderyhmistä nettisivuiltanne löytyvien tietojen lisäksi? 

Vastaus: Nettisivuilta löytyvän luomun kuluttajabarometrin tulosten lisäksi valittavan toimiston kanssa voidaan käydä läpi kuluttajatutkimuksen laajempi versio.

Budjetista kerrotte: ”Vuosille 2022-2024 kampanjaan on budjetoitu viestintä/mainostoimistolle enintään 400 000 euroa ja tapahtumatoimistolle enintään 130 000 euroa. Budjetit sisältävät suunnittelun, tuotannon ja mahdolliset muut kulut sekä arvonlisäveron.” Tarkoittaa muut kulut tässä tapauksessa mitä? Esimerkiksi pos-materiaaleja?

Vastaus: Juuri näin, esimerkiksi mahdolliset pos-materiaalit, PR-tapahtumien materiaalit tai asiantuntijoiden käyttö sisältyvät näihin budjetteihin.


Tarjouspyyntö on osa EU:n AGRIP: Promotion of agricultural products -ohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa EU:n maatalousalan kilpailukykyä. Pro Luomu on saanut ohjelmalta rahoituksen luomun menekinedistämiseen yhdessä sisarjärjestöjensä Bionextin (Alankomaat), BioForumin (Belgian Flanders) ja Organic Swedenin (Ruotsi) kanssa.

Aiheeseen liittyvää