Edellinen Venäjällä luomu ottaa ensi askeleitaan
Seuraava Miksi luomukala ei polski Suomessa?
Uutiset

EU-maissa suositaan luomua ympäristösyistä

Jaa:

Huoli ympäristön tilasta on EU-kansalaisten tärkein syy ostaa luomua, selviää Euroopan komission viime keväänä tekemästä kyselystä.

Ympäristö mainittiin 83 %:ssa kyselyyn tulleista lähes 45 000 vastauksesta. Lähes yhtä merkittäviä luomun ostomotiiveja ovat halu välttää muuntogeenisiä organismeja (GMO) sekä torjunta-aineiden ja vierasaineiden jäämiä. Ne mainittiin 81 %:ssa vastauksia.

Valtaosa kyselyn vastaajista (78 %) on valmis maksamaan luomutuotteesta enemmän kuin tavanomaisesta tuotteesta. Hintaero ei kuitenkaan saisi olla suurempi kuin 10–25 %.

Euroopan komissio teki luomua koskevan julkisen kyselyn tammi-huhtikuussa 2013 kartoittaakseen eurooppalaisten kuluttajien ja alan toimijoiden näkemyksiä maatalouspolitiikan uudistusta varten. Netin kautta toteutettuun kyselyyn tuli yhteensä 44 846 vastausta, joiden lisäksi komissio sai sähköpostitse 1 450 vapaamuotoista vastausta alan toimijoilta ja kuluttajilta.

Kyselytulosten yleistettävyyttä heikentää se, että vastauksista peräti 56 % tuli yhdestä ainoasta maasta, Ranskasta. Seuraavaksi eniten vastauksia tuli Italiasta (15 %), Belgiasta (10 %) ja Saksasta (4 %). Suomesta saatiin 294 vastausta, mikä oli 0,6 % kyselyn kaikista vastauksista. Myös Pro Luomu vastasi komission kyselyyn.

EU:n yhteistä luomulainsäädäntöä voisi vahvistaa

DSCF5129_M

Tulosten mukaan EU-kansalaiset ovat vahvan yhteisen luomulainsäädännön kannalla. Kolme neljäsosaa vastaajista oli sitä mieltä, että unionin luomusäädöksiä pitäisi vahvistaa entisestään. Vastaajista 40 % katsoi sen tapahtuvan siten, että säädöksiä tiukennettaisiin tai rikkomuksista rangaistaisiin nykyistä enemmän.

Erilaisia poikkeuslupia luomutuotannossa vastusti 61 % vastaajista. Tarpeellisiksi ne näki 29 % vastaajista.

Yli 90 % vastaajista korosti, että luomun pitää olla määritelmällisesti GMO-vapaata. Kaikkien luomutuotteiden testaamista torjunta-ainejäämien varalta toivoi noin 60 % vastaajista, neljäsosa puolestaan vastusti sitä.

Tiukkoja sääntöjä vaadittiin etenkin sille, mitä torjunta-aineita ja lisäaineita luomussa voidaan hyväksyä. Vastaajista 73 % ei hyväksyisi mitään torjunta-aineita luomussa, ja 67 % jättäisi lisäaineet luomutuotteista pois kokonaan.

Eläinten hyvinvointi nähdään hyvin tärkeäksi

Luomupossuja

Eläinten hyvinvointia pidettiin kyselyssä tärkeänä sekä luomussa että tavanomaisessa tuotannossa. Yli 60 % vastaajista vaati tuotantoeläinten hyvinvointisäädösten tiukentamista kummassakin tuotantotavassa. Kolmasosan mielestä luomutilojen pitäisi noudattaa eläinten hyvinvoinnin takaavia erityissäädöksiä, ja 23 % katsoi, että luomussa eläinten hyvinvointivaatimusten pitäisi olla korkeammat kuin tavanomaisilla tiloilla.

Vastaajista lähes puolet esitti, että luomueläimet pitäisi ruokkia täysin joko omalla tilalla tai lähialueella tuotetulla luomurehulla.  Yli neljäsosa kannatti ajatusta, että omalta tilalta tai lähialueelta saatavalle luomurehulle voisi asettaa jonkin minimivaatimuksen. Vain 16 % vastaajista oli sitä mieltä, että luomueläinten rehu saa olla peräisin muualtakin, kunhan sen on luomua.

Kaksi kolmasosaa vastaajista toivoi, että luomukotieläinten valkuaisrehuntuotantoa edistettäisiin unionissa lainsäädännön avulla.  Erityisen EU:n luomuvalkuaiskasvi-strategian laatimista kannatti 61 % vastaajista.

Luomulogo tunnetaan ja siihen luotetaan

EU:n luomulogo

Euroopan komission teettämän kyselyn mukaan EU:n luomulogo eli Lehtimerkki tunnetaan hyvin: vastaajista 79 % tunnisti sen. Kaksi kolmasosaa kertoi tunnistavansa luomutuotteen joko sen perusteella tai jonkin kansallisen luomutunnuksen perusteella.

Luomuun myös luotetaan. Vastaajista 71 % kertoi luottavansa luomumerkittyjen tuotteiden myös olevan luonnonmukaisesti tuotettuja. Puolet vastaajista tiesi, että kaikki luomutoimijat tarkastetaan vuosittain; puolet vastaajista ei kuitenkaan tiennyt tätä.

Vastaajista 57 % kannatti luomutarkastusten määrän pitämistä ennallaan, vaikka yrityksen toiminnassa ei aiemmin olisi havaittu rikkeitä. Valvonnan muuttamista riskiperustaiseksi kannatti kuitenkin 36 % vastaajista.

Luomuvalvontajärjestelmän kehittäminenkin sai kannatusta. Yli 70 % vastaajista haluaisi parantaa Euroopan sisämarkkinoille tuotavan luomun valvontaa ja puolet vastaajista piti hyvänä ideana, että kaikista Euroopan sertifioiduista luomutoimijoista koottaisiin julkinen tietokanta. Yli kolmasosa vastaajista hyödyntäisi tietotekniikkaa myös jäljitettävyyden lisäämisessä.

Tietoa ja tutkimusta halutaan lisää

Komission kyselytulosten mukaan EU-kansalaiset haluavat saada luomusta lisää tietoa: peräti 94 % vastaajista kaipasi enemmän tietoa luomusta. Komission oma luomumaataloudesta kertova nettisivu oli tuntematon peräti 59 %:lle vastaajista.

Myös luomututkimusta toivotaan lisää. Vastaajien mukaan tutkimustietoa tarvittaisiin lisää etenkin luomumaatalouden taloudellisista ja sosiaalisista ulottuvuuksista, luomutuotantoon soveltuvista siemenistä ja kasvinlisäysmateriaalista, paikalliseen tuotantoon sopivista valkuaiskasveista sekä jätehuollosta. LK_FIN_pysty

Kuvat: Euroopan komissio

Lue Euroopan komission koko raportti.

Aiheeseen liittyvää