Edellinen Luomuala uskoo yhä kasvuun
Seuraava Kommentti: Luomu auttaa ympäristöä
Uutiset

Ekobranschen tror på ännu större tillväxt

Jaa:

Aktörer inom ekobranschen har fortfarande tilltro gällande tillväxten för ekologiska produkter i Finland.

Två tredjedelar av branschens aktörer anser att försäljningen eller produktionen av ekoprodukter ska öka inom de kommande två åren, visar kedjebarometern som Pro Luomu har genomfört. De som tror allra mest på tillväxt är handeln.

Enligt undersökningen förväntar sig 90 % av representanterna för handeln att försäljningen inom ekobranschen ska öka, medan 75 % av industrins och yrkeskökens representanter och ungefär hälften av producenterna tror på en ökad försäljning. Förväntningarna är inte lika höga som ifjol, då tre fjärdedelar av alla som svarade på undersökningen förväntade sig tillväxt inom branschen.

– Ekobranschens tillväxtfart har varit mycket hög de senaste åren men trenden kan inte fortsätta på samma sätt hur länge som helst. Det allmänna ekonomiska läget återspeglas troligtvis också på ekobranschen. Trots detta ökar försäljningen av ekologiska produkter, även om den övriga livsmedelsföljsäljningen står och stampar på stället, berättar Pro Luomus verksamhetsledare Marja-Riitta Kottila.

Totalt 442 personer deltog i undersökningen om ekobranschens utvecklingsutsikter. Undersökningen genomfördes av Taloustutkimus Oy i mars 2013. Deltagarna i undersökningen representerar hela branschens breda spektrum av aktörer: ekoproducenter, industri som producerar ekologiska produkter, handeln, yrkeskök samt aktörer inom utveckling det vill säga forskning, rådgivning och intresseorganisationer.

Försäljningen av ekoprodukter ökade rejält i fjol

Ekobranschens gemensamma mål är att höja Finlands ekomarknad till 330 miljoner euro fram till år 2015, det vill säga tredubbla marknadens storlek jämfört med år 2011. I fjol såldes ekologiska produkter till värdet av uppskattningsvis 202 miljoner euro, vilket är 24 % mer än året innan.

Fjolårets tillväxt syntes också i undersökningen eftersom mer än hälften av de som deltog ansåg att den egna ekoproduktionen eller -försäljningen ökade under 2012. En femtedel ansåg att tillväxten var betydande. Försäljningen av ekoprodukter ökade mest i Södra Finland, särskilt i huvudstadsregionen.

Branschens tilltro om en trefaldig ökning av ekomarknaden har minskat en aning jämfört med i fjol. I årets undersökning tror en femtedel av de som svarade på en trefaldig ökning, medan en tredjedel av de som svarade i fjol ansåg samma sak. Särskilt inom industrin och inom yrkesköken har man dragit ner på förväntningarna.

Konsumenten är kung också när det gäller ekoprodukter

Aktörer inom ekobranschen tror att det största hindret för tillväxt är konsumenternas ovilja att betala ett högre pris för ekologiska produkter; över 40 % av de som svarade anser detta. Trots detta menar ändå 15 % av de som svarade att det störta hindret är det faktum att ekoproduktionen inte hinner med den ökande efterfrågan.

Enligt en del aktörer inom industrin och yrkeskök hotar trenden med närproducerad mat ekoprodukternas popularitet. Alla representanter inom dessa sektorer ser dock inte de parallella trenderna som ett problem. I undersökningens öppna frågor konstaterade man att ”närproducerad mat är lika bra som eko”.

Särskilt ekoproducenterna ser inte den närproducerade maten som ett hot mot ekoprodukter, producenterna anser att byråkratin kring övervakningen av ekoprodukterna är en högre tröskel för tillväxt. I de öppna frågorna berättade dock både ekoproducenter och -förädlare om goda erfarenheter om övervakningsbesök och granskningsbyråkrati.

Samarbete och lönsamheten bör ökas

Även på lång sikt är branschens framtidstro gällande ekoprodukter god. Nästan tre fjärdedelar av de som svarade anser att ekoprodukterna kommer att utvecklas till en betydelsefull del av den finländska livsmedelsindustrin. Detta förutsätter dock att man effektiverar samarbetet och ökar lönsamheten för affärsverksamheten inom ekobranschen.  Särskilt handeln, industrin och yrkeskök betonar detta.

– Vi behöver partners för att kunna utvecklas och för att växa. Som uppmuntran skulle det vara bra med fler goda samarbetsexempel, där alla parter på ett lönsamt sätt kan lyckas, poängterar Pro Luomus verksamhetsledare Kottila.

Särskilt ekoproducenterna berättar om goda erfarenheter i undersökningens öppna frågor. Goda samarbetserfarenheter mellan gårdarna är bl.a. produktion av ekofoder åt ekodjurgårdar, gemensamma transporter och maskinsamarbete. Som en ekoproducent konstaterade: ”Ekoproduktion har ökat samarbetet mellan gårdarna”.

Luomus kedjebarometer 2013 genomfördes med stöd av finska staten och finns (på finska) i sin helhet i nätet.

Mer info: verksamhetsledare Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry, tel. 040 581 9252

Aiheeseen liittyvää