Fokustyöryhmät

Luomun koordinaatiohanke on koonnut kaksi fokustyöryhmää, jotka pohtivat ratkaisuja luomualan keskeisiin kehittämisteemoihin. Ns. mittarityöryhmä selvittää, millä mittareilla voidaan osoittaa ja seurata luomun hyviä käytäntöjä. Toinen fokustyöryhmä keskittyy luomurehujen ja lääkinnän käytännön haasteisiin.

Fokustyöryhmiin on kutsuttu alan parhaat asiantuntijat. Mittarityöryhmän työn tulokset esitellään Luomufoorumissa 2017. Luomurehujen ja luomueläinten lääkinnän fokustyöryhmä aloitti työnsä vuoden 2017 alussa.

Mittarityöryhmää vetää Marja Suutarla/ProAgria Etelä-Suomi ja luomurehujen ja luomueläinten lääkinnän fokustyöryhmää Brita Suokas/HY.

Fokustyöryhmä 1: mittarit

Mittarityöryhmä on kartoittanut järjestelmiä, joilla voidaan todentaa ja seurata luomun hyviä käytäntöjä

  • luomutilojen talouden
  • ympäristön
  • eläinten hyvinvoinnin

näkökulmasta. Mittariston tulisi olla päivittyvä ja sen tuottaman tiedon julkista ja ilmaista. Lisäksi työryhmä nostaa esille asioita, joiden mittaamista luomun osalta tulee kehittää.

Fokustyöryhmään kuuluvat Merja Saarinen/Luke, Kristiina Regina/Luke, Timo Lötjönen/Luke, Jukka Rajala/HY, Satu Raussi/Eläinten hyvinvointikeskus, Sari Peltonen/ProAgria Keskusten Liitto, Ari Enroth/ProAgria Keskusten Liitto, Arto Latukka/Luke, Marja-Riitta Kottila/ Pro Luomu sekä Marja Suutarla/ProAgria Etelä-Suomi. Lisäksi neuvonnan tuloksia ovat esitelleet Tuija Huhtamäki ja Sanna Nokka ProAgria Keskusten Liitosta.

Talous

Luomutilojen kannattavuuden mittaaminen perustuu Luken Tilastopalveluiden keräämiin kannattavuuskirjanpitotuloksiin ja ProAgrian keräämän taloustietopankin luomutuloksiin.  Kannattavuuskirjanpidosta saatavia mittareita ovat kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius; näillä mitattuna luomutilat ovat kannattavampia kuin tavanomaiset maatilat. ProAgrian taloustietopankista saadaan vastaavien tietojen lisäksi ns. ”tilakunto” -tietoja tilojen tuotannon ohjausta varten.

Kannattavuuskirjanpitoon on kehitteillä tuottavuuslaskenta, jolloin luomutilojen ja tavanomaisten tilojen tuottavuutta voidaan verrata keskenään.

Eläinten hyvinvointi

Elänten hyvinvointia mittaava Welfare Quality -mittaristo erittelee eläimen hyvinvoinnin neljä keskeistä osa-aluetta: 1) hyvä kasvatusympäristö, 2) hyvä ruokinta, 3) terveys, 4) käyttäytyminen. Luomuehdot asettavat vähimmäisvaatimukset luomueläinten käytössä olevan tilan, liikkumisen ja ulkoilun suhteen: ne ovat korkeammalla tasolla kuin tavanomaiselta tuotannolta vaadittavat.

Sen sijaan luomueläinten muita vähäisempi lääkkeiden käyttö saatetaan mieltää jopa huonoksi hoidoksi. Lisäksi luomueläinten ruokinnassa on joitain ongelmia, jotka saattavat heikentää eläinten hyvinvointia. Näiden ongelmien hahmottamiseksi ja ratkaisemiseksi päätettiin muodostaa oma fokustyöryhmänsä.

Eläinten hyvinvointikeskuksen toteuttamalla http://elainruokana.elaintieto.fi/ Eläin ruokana -sivustolla luomutuotteet saavat parhaita tuloksia. Tämä selittyy sillä, että luomusäädökset edellyttävät eläinten liikkumatilaa, ikkunapinta-aloja ym. joiden nähdään parantavan eläinten hyvinvointia. Tämän vuoksi focusryhmä päätyi tässä vaiheessa esittämään em. sivustoa luomueläinten hyvinvoinnin mittariksi.

Ympäristö

Luomun ympäristövaikutuksista on olemassa ristiriitaista tutkimustietoa. Luomutuotannon ympäristövaikutusten todentamisen ongelmana on se, että nykyiset mittausmenetelmät ja laskentamallit on laadittu tavanomaista tuotantoa varten, eivätkä ne siksi ota huomioon luomutuotannon tiettyjä vaikutuksia: esimerkiksi maan orgaanisen aineksen kertymisestä tiedetään hyvin vähän. Niin ikään nykytutkimus ei huomioi ekotoksisuutta, luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä eikä sitä, käytetäänkö tuotantopanoksina uusiutuvia tai uusiutumattomia luonnonvaroja.

Työryhmässä päätettiin teettää kartoitus tutkimuksesta, jossa on tarkasteltu luomun elinkaarisia ympäristövaikutuksia erityisesti vesistöjen rehevöitymisen ja ilmastovaikutuksen osalta. Kartoitus analysoi myös elinkaariarvioinnin menetelmällisiä haasteita luomun ympäristövaikutusten arvioimisessa.

Saarinen Merja/Luke: Luonnonmukaisen tuotannon elinkaarisia ympäristövaikutuksia koskevan tieteellisen kirjallisuuden kartoitus

Luomun koordinaatiohanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. maaseutu2020_oranssi

lippu_ja_tunnuslause(1)