Koordinaatiohanke 2015-2017

Luomun koordinaatiohanke palvelee alueellisia kehittämishankkeita tarjoamalla niille viestinnällisiä ja toiminnallisia työkaluja sekä edistämällä kehittäjien välistä yhteistyötä. Hanketta vetää Pro Luomu ja hankekumppaneita ovat Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti/Luomuinstituutti, Sakky/EkoCentria ja ProAgria Etelä-Suomi.

Luomun koordinaatiohankkeen suunnitelma (elokuu 2015)
Koordinaatiohankkeen esittely Leader-ryhmien tapaamisessa 27.10.2015

Koordinaatiohankkeen tavoitteena on lisätä alueellisessa hanketyössä toimivien luomutuntemusta, auttaa heitä kirkastamaan luomun imagoa omissa maakunnissaan sekä muodostaa kehittäjistä innostava ja osaava yhteistyöverkosto. Lisäksi koordinaatiohanke nostaa esille hyviä alueellisia esimerkkejä.

Hyvä käytäntö: FFI-hankkeen Fact finding -matkat

Kysely luomusta kuntien elinarvikehankinnoista päättäville, elokuu 2017

Lista luomuhankkeista

Koordinaatiohanke tuottaa alueellisille hankkeille yhteisiä viestinnällisiä konsepteja, joita ovat eri teemoihin pureutuvat luomukampanjat sekä mediaviestintä oman maakunnan luomutilanteesta. Lisäksi hanke avustaa tarvittaessa aluehankkeiden mediaviestintää.

Koordinaatiohankkeessa luodaan myös kehittämiskonsepteja, joiden tavoitteena on tiivistää alan verkostoitumista sekä esittää ratkaisuja alan ongelmiin. Kehittämiskonsepteja ovat fokusryhmätyöskentely, Pro Luomun koordinoimien arvoketjutyöryhmien toimintaan osallistuminen sekä Luomufoorumi-seminaari. Uutena arvoketjutyöryhmänä perustetaan luomukeruun työryhmä.

Viestintäkonseptit

Luomukampanjat suunnataan kolmelle eri kohderyhmälle: kuluttajille, ammattikeittiöille ja viljelijöille. Niiden tavoitteena on kirkastaa luomun imagoa ja lisätä kohderyhmän tietämystä luomusta.

Kampanjat sisältävät tapahtumia sekä viestinnällisiä elementtejä, ja niiden toimenpiteet täsmennetään yhdessä alueellisten hankkeiden kanssa. Koordinaatiohanke vastaa mahdollisten valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden sopimisesta, kampanjan yleisilmeen suunnittelusta, viestintäsuunnitelman laatimisesta (ml. sometyökalut) sekä aineiston tuottamisesta.

Kampanjoiden perustaksi kootaan tutkimustietoa luomutuotteiden kulutuksen ja luomutuotannon eduista. Kampanjaviestinnässä hyödynnetään Luomua. Ilman muuta. -slogania.

Maakunnallisen luomukatsauksen laatimisen tavoitteena on herättää keskustelua ja lisätä tietoisuutta oman maakunnan luomutilanteesta. Koosteen esikuvana on Luomu Suomessa -katsaus, ja sen työstämiseen tarvittavat tiedot saadaan pääosin viranomaisten tilastoista. Koordinaatiohanke avustaa alueellisia hankkeita maakunnallisten katsausten mediaviestinnässä.

Kehittämiskonseptit

Fokusryhmätyöskentelyn pohjaksi otetaan kaksi keskeistä luomualan kehittämisteemaa tai -ongelmaa. Ryhmä kerää ja yhdistää hyviä käytäntöjä ja tutkittua tietoa sekä kokoaa yhteen parhaat asiantuntijat yhteisen osaamisen lisäämiseksi ja/tai havaitun ongelman ratkaisemiseksi.

Koordinaatiohanke yhdistää alueellisia hankkeita ja Pro Luomun kokoamien arvoketjutyöryhmien toimintaa (maito, liha, kasvikset, Horeca). Ryhmissä on edustettuina kaikki ketjun keskeiset toimijat: viljelijät, valmistajat, kauppa sekä neuvonta ja tutkimus. Ryhmissä ennakoidaan ja seurataan volyymituotteiden kysyntää ja tuotannon kehittymistä.

Jo toiminnassa olevien arvoketjuryhmien lisäksi hanke perustaa luomukeruutuotteiden arvoketjutyöryhmän. Se tekee tiivistä yhteistyötä luonnontuotteiden koordinaatiohankkeen, Suomen 4H:n sekä alan muiden yhdistysten kanssa.

Vuosittain järjestetään kaksipäiväinen Luomufoorumi, jossa päivitetään luomualan tuotannon, markkinoiden ja tuottavuuden kehittyminen sekä kuullaan uusimmista tutkimustuloksista. Luomufoorumin tehtävän on vahvistaa kehittäjien verkostoa ja osaamista.

Juttu Luomufoorumista 2016

Luomun koordinaatiohanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. maaseutu2020_oranssi

lippu_ja_tunnuslause(1)